නාන්නෙ නැති අය නාවන නියම කොච්චියක්.

නාන්නෙ නැති අය නාවන නියම කොච්චියක්.,

take a shower while traveling