මිය ගිය දරුවා වෙනුවෙන් මේ අම්මට මොන තරම් දුකක් ඇතිද

මිය ගිය දරුවා වලලන්නේ නැතුවගෙදර තියාගෙන හදුන් කූරූ පත්තු කරලා දරුවා වෙනුවෙන් යදින මවක් !!!