ගෑස් සිලින්ඩරයක් ගිනිගත් විට නිවන හැටි පංතියෙදි උගන්නන විදිහ.

ගෑස් සිලින්ඩරයක් ගිනිගත් විට නිවන හැටි පංතියෙදි උගන්නන විදිහ. අපේ ටීචර් මෙහෙම උගන්නයිද ? පංතියෙ ඉන්න දගම එකා තමා මාට්ටු වෙන්නෙ..

Sponsored

Sponsored