ලංකාවට තමන්ගෙ පාරක් හදාගෙන යන්න දෙන්නෙ නෑ

යුද අපරාධ සම්පූර්ණ බොරුවක් බව ඔනෑම පොඩි ළමයෙකුටත් සරල දෙයක් බව පැහැදිළි කරමින්.

Sponsored

Sponsored