මහ මගදී වාහන කීපයක් නොසිතූ ඉගිලෙන්න යනවා.

මහ මගදී වාහන කීපයක් නොසිතූ ඉගිලෙන්න හදනවා.