මලෙ කඩා ගෙන යනහැටි බලන්න.

මලෙ කඩා ගෙන යනහැටි බලන්න.