පිරිමියෙකුට වගේ කාන්තාවට සලකන්න බැරි මේකයි

පිරිමියෙකුට වගේ කාන්තාවට සලකන්න බැරි මේකයි

කාන්තාව තමන්ට සමාජෙ තියන තැන නැති කරගත්ත හැටි බලන්න